Icon of program: mk mcllsi

mk mcllsi for Android

By NeofarFree

Key Details of mk mcllsi

  • Azrbaycan Respublikas Konstitusiyasnn 35-ci maddsin sasn mk frdi v ictimai rifahn sasdr.
  • Last updated on 2/22/2024
  • There have been 2 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for mk mcllsi

Developer's Description

Azrbaycan Respublikas Konstitusiyasnn 35-ci maddsin sasn mk frdi v ictimai rifahn sasdr.

Azrbaycan Respublikas Konstitusiyasnn 35-ci maddsin sasn mk frdi v ictimai rifahn sasdr. Hr ksin my olan qabiliyyti sasnda srbst surtd zn faliyyt nv, pe, muliyyt v i yeri semk hququ vardr.

Azrbaycan Respublikasnn mk Mcllsind:

mvafiq hquq normalar il mk mnasibtlrind iilrin v igtrnlrin mk,

sosial, iqtisadi hquqlar v bu hquqlarla bal mvafiq tminatlarn minimum sviyysi;

Azrbaycan Respublikas Konstitusiyasnn ikinci blmsind nzrd tutulan mk,

istiraht, thlksiz v salam raitd ilmk hququnun, habel digr sas insan

hquqlarnn v azadlqlarnn tmin edilmsi prinsiplri v qaydalar;

Azrbaycan Respublikasnn balad v ya trfdar xd beynlxalq mqavillr,

Beynlxalq mk Tkilatnn konvensiyalarna v digr beynlxalq hquq normalarna uyun

olaraq mk mnasibtlrinin yaranmas, dyidirilmsi, onlara xitam verilmsi v bu

mnasibtlrin itiraklarnn hquqlarnn mhafizsi sahsind iilrin, igtrnlrin,

habel mvafiq dvlt hakimiyyti orqanlarnn hquqlarn, vziflrini tnzim edn normalar

tsbit edilir.


Explore More