X

Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Continue with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy.

iASPI Tablet SK for iOS

Developer's Description

Aplikcia iASPI Tablet SK je mobilnou verziou najrozrenejieho prvneho informanho systmu ASPI na Slovensku.Von obsah:* MODUL PREDPISYinn a platn znenia prvnych predpisov- vetky predpisy publikovan a registrovan v Zbierke zkonov, Sbrce zkon a nazen eskoslovensk republiky, Zbierke zkonov SNR, Slovenskom zkonnku, radnom liste, strednom vestnku SSR, stednm vstnku SR,- predpisy vydan pred rokom 1945 vrtane zkonov bvalho Raksko-Uhorska,- predpisy ministerstiev a strednch orgnov (napr. texty predpisov publikovan vo Finannom spravodajcovi, Vestnku Nrodnej banky Slovenska)Platen obsah* MODUL PREDPISYMonost zobrazova jednotliv historick znenia vetkch predpisov.* MODUL JUDIKATRABohat judikatra s proviazanosou na prslun miesta slovenskch predpisov- judikatra zo sprvnej, trestnej, daovej a civilnej oblasti- kompletn publikovan judikatra stavnho sdu a Najvyieho sdu- bohat historick judikatra s vyuitm aj pre sasn prvnu prax,- rozhodnutia Eurpskeho sdu pro udsk prva,- rozhodnutia Eurpskeho sdneho dvora,* MODUL LITERATRAPravidelne doplovan literatra previazan na predpisy a ich paragrafy.- dvodov sprvy k zkonom i novelm,- lnky z odbornch asopisov vydvanch Wolters Kluwer s. r. o (IURA EDITION),- originlne lnky pripraven len pre ASPI- a mnoho alch prspevkov (lnkov, at.).* MODUL KOMENTREKomentre od renomovanch autorov vydavatestva Wolters Kluwer s. r. o (IURA EDITION).* MODUL EU- prvne predpisy EU a alie dokumenty publikovan v radnom vestnku EU- publikovan judikatra Sdneho dvora EU- konsolidovan znenia prvnych predpisov EU- prpravn dokumenty k prvnym predpisom (nvrhy Eurpskej komisie)

Full Specifications

What's new in version 1.4.2

Uprava pro iOS 8

General

Release June 8, 2016
Date Added April 3, 2012
Version 1.4.2

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Maker & Converter

Free
Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Maker & Converter

Scanner Pro - PDF document scanner with OCR

$3.99
Scanner Pro - PDF document scanner with OCR

iTalk Recorder

Free
iTalk Recorder

Indeed Job Search

Free
Indeed Job Search