Icon of program: Delta Stock

Delta Stock for Android


Key Details of Delta Stock

  • DELTA STOCK H Thng T Vn u T Chng Khon Cng c hu ch gip cc nh u t c quyt nh ng n nhm ti a li nhun u t.
  • Last updated on 5/4/2020
  • There have been 6 updates
  • Virus scan status:

    Clean (it's extremely likely that this software program is clean)


Enlarged image for Delta Stock

Developer's Description

DELTA STOCK H Thng T Vn u T Chng Khon Cng c hu ch gip cc nh u t c quyt nh ng n nhm ti a li nhun u t.

DELTA STOCK

H Thng T Vn u T Chng Khon

Cng c hu ch gip cc nh u t c quyt nh ng n nhm ti a li nhun u t.

Delta Stock c thit k v xy dng mt cch chuyn nghip, chng ti mang n cho cc nh u t s thun li v hiu qu s dng lu di. Delta Stock cung cp cc tn hiu mua hoc bn cho nh u t chng khon, phi sinh,thng qua ng dng APP c ci t trn in thoi di ng, thit b cm tay nhm gip nh u t kp thi nm bt c hi mi lc mi ni

TIN TC TH TRNG

Delta Stock cung cp cc thng tin nng hi v tuyt mt s c gi n cc nh u t theo knh ring 1 cch nhanh nht v hiu qu nht

PHN TCH TH TRNG

Cc bi phn tch chuyn su ca cc chuyn gia hng u v th trng trong v ngoi nc.

BNG GI

Bng gi chng khon, bng gi phi sinh, bng gi chng quyn, bng ch s v hng ho th gii c thit k p mt, thng tin nhanh, chnh xc, p ng y nhu cu ca cc nh u t v rt tin li, d s dng

DANH MC SMART VN

Danh mc khuyn ngh c phiu u t lt sng trong thi gian t 15 ngy n 60 ngy.

T vn trc tip 24/7.

Cung cp cc phn tch chuyn su

DANH MC SMART FT+

Danh mc khuyn ngh mua bn chng khon phi sinh trong thi gian t 15 ngy n 60 ngy.

T vn trc tip 24/7.

Cung cp cc phn tch chuyn su

A DNG LA CHN

Chng ti cung cp nhiu la chn cho cc nh u t ln, va v nh. Nhng t vn vin chuyn nghip ca chng ti s gip qu khch hng chn ng dch v mnh cn.


Explore More