X
VZP logo

VZP for Android

Developer's Description

Aktulne pre naich poistencov priname tieto funkcie:

Zkladn zdravotn daje potrebn v prpade poskytnutia prvej pomoci

Podrobnosti o poskytnutch vkonoch u vho lekra

Vae lieky a ich interakcie

Monos poda reklamciu na zdravotn starostlivos

Preukaz poistenca v mobile

Moji lekri a prevencia

Recept v mobile a opakovan recept

Monos vyhadania lekra, lekrne, pohotovosti, alebo poboky VZP

Monos ohodnoti nvtevu u lekra

Produkt Peaenka zdravia na erpanie benefitov

Bezpen prihlsenie do ePoboky (www.epobocka.com) pomocou mobilnej aplikcie VZP

Pripomienky formou push notifikanch sprv

Monos Poisti sa

PODROBN POPIS FUNKCI:

Do lekrne

V tejto asti aplikcie poskytujeme zoznam nevybratch receptov. Sta, ak ukete v lekrni recept zo svojho mobilu, lekrnik nasnma iarov kd z obrazovky a liek vm vyd. Ak k Vmu predpsanmu lieku existuj aj lacnejie lieky s rovnakou innou ltkou, v tejto asti Vm to zobrazme spolu s informciou o monej spore na doplatkoch a o liekovch interakcich.

V mojom okol

V sekcii V mojom okol mte k dispozcii prehad lekrov, lekrn a pohotovost, kedykovek to potrebujete a poda toho, kde sa aktulne nachdzate, Mete si vyhada lekra poda odbornosti, vzdialenosti, alebo poda toho, i je poskytovate n zmluvn partner. Zobrazujeme pre Vs aj ordinan hodiny lekrov, otvracie hodiny lekrn a telefonick kontakt s monosou zavola priamo z mobilnej aplikcie.

Pripomienky

Upozornenia formou push sprvy Vm pripomen nrok na preventvnu prehliadku, informciu k predpsanmu receptu, liekovm interakcim, monosti ohodnoti nvtevu lekra, ako aj informciu o vybaven reklamcie na zdravotn starostlivos.

Preukaz poistenca

V aplikcii mte V preukaz poistenca a zrove preukazy Vaich det, prpadne osb, ktor mte v opatere. Tka sa to aj Eurpskeho preukazu (EHIC). Informujeme Vs aj o nroku na zdravotn starostlivos.

Pridanie dieaa

Chcete ma prehad aj o Vaom dieati? Pridajte si diea cez mobiln aplikciu a zskajte prstup k prehadu o zdravotnch vkonoch alebo liekoch, ktor prve uva. A preukaz budete ma vdy poruke.

Moje zdravie

Mete si zobrazi svoju zdravotn kartu, kartu Vaich det alebo osb, ktor mte v opatere. V rmci zdravotnej karty Vm ponkame:

podrobnosti o poskytnutch vkonoch zdravotnej starostlivosti

podrobnosti o predpsanch liekoch

liekov interakcie

monos poda reklamciu na poskytnut vkon u lekra, alebo liek

monos ohodnoti lekra

Prihlsenie do ePoboky

Aplikcia VZP pome pri bezpenom prihlsen do ePoboky. Na www.epobocka.com sa prihlsite pomocou svojho loginu a hesla a prstup potvrdte v mobilnej aplikcii VZP.

SOS karta prvej pomoci

V rmci SOS karty sa Vm aj na zamknutom telefne zobrazuj zkladn zdravotn daje, dleit v prpade poskytnutia prvej pomoci. Mete si sem prida Vae meno, krvn skupinu, ndzov kontakt, informcie o chronickch chorobch, alergich, uvanch liekoch, lekroch ktorch navtevujete, prpadne poznmky k Vmu zdravotnmu stavu. Sasou SOS karty je aj monos zavola rchlu zdravotn slubu na linke 155 a vaka geolokcii bude mon uri presn polohu, kde sa nachdzate.

Kontakty

V tejto asti mte monos kontaktova nae Call centrum zo Slovenska a krajn E, mete nm tie napsa, alebo navtvi ns v ktorejkovek poboke zobrazenej v zozname.

Nastavenia

V nastaveniach mte monos zmeni si svoj PIN kd, prida si/zmeni Vau fotografiu a fotografie Vaich det. Zrove mte monos vypnutia/zapnutia zasielanch notifikci a prihlasovania pomocou biometrie.

Bezpenos

Mobiln komunikcia je zabezpeen prstupovm PIN kdom, vaka omu s daje chrnen.

Peaenka zdravia

Sluba, prostrednctvom ktorej je mon erpa benefity poskytovan VZP, vytvori skupinu, pridva lenov skupiny a podva iados o hradu nkladov v zmysle podmienok pouvania produktu.

Full Specifications

What's new in version 4.1.1

General

Release August 28, 2020
Date Added August 28, 2020
Version 4.1.1

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 5.0 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Fitbit logo

Fitbit

Free
Fitbit
Calorie Counter - MyFitnessPal logo

Calorie Counter - MyFitnessPal

Free
Calorie Counter - MyFitnessPal
Medscape logo

Medscape

Free
Medscape
Epocrates logo

Epocrates

Free
Epocrates
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.