X
SOB Slovensko logo

SOB Slovensko for Android

Developer's Description

SmartBanking prina komfortn spsob ovldania Vho tu a alie uiton informcie o banke. Aplikcia je uren pre smartfny s operanm systmom Android verzia 2.1 a vyie. Pre jej pouvanie je potrebn pripojenie k internetu.ZABEZPEEN AS je uren pre klientov so zriadenou slubou Internetbanking 24 (alej IB), pouvajcich 8 miestny IPPID a zrove SMS k. Poskytne Vm nasledovn monosti: - Prehad Vaich tov -Zostatok na te -Detail tu -Histriu transakci -Detail transakci -Platba jednoduch domci platobn prkaz aj s monosou vyuitia abln a preddefinovanch prjemcov vytvorench v IB. Autorizcia platby sa vykonva zadanm PIN, ktor je rovnak ako pre prihlsenie do zabezpeenej asti.Pre aktivovanie zabezpeenej asti je potrebn zada identifikan slo IPPID - 8 miestny seln daj a PIN (rovnak ako pre IB). Nsledne zale banka na u dohodnut mobiln slo pre IB, aktivan k formou SMS sprvy. Do aplikcie ho zadvate iba pri prvej aktivcii. Na alie prihlsenie do zabezpeenej asti je potrebn u iba PIN.V prpade 3-krt chybne zadanho PIN sa aktvne sluby el. bankovnctva zablokuj. Pri zablokovan sluby SmartBanking sa zablokuje aj sluba IB. Odblokovanie je mon iba v poboke SOB.Deaktivcia aplikcie je mon na zklade telefonickej iadosti cez Helpdesk elektronickho bankovnctva alebo vymazanm aplikcie z mobilnho zariadenia. alie funkcie - okrem zabezpeenej asti s aj pre pouvateov, ktor nie s klientmi SOB. POBOKY A BANKOMATY potrebujete vyhada najbliiu poboku alebo bankomat? Zisti adresu, otvracie hodiny, prpadne do poboky priamo zavola? Taktie sa tam mete necha navigova prostrednctvom mapy.NOVINKY zskate prehad o najnovch sprvach a aktualitch banky a zrove monos zdiea vybran novinku prostrednctvom e-mailu alebo cez socilne siete Twitter a Facebook.KALKULAKY jednoduch rieenie ako si namodelova spltku a alie parametre spotrebnho a hypotekrneho veru alebo nasporen sumu pri jednorazovom i pravidelnom vklade. Taktie monos prejavi zujem o vybran produkt.KURZY aktulne aj historick kurzy, uiton menov kalkulaka.KONTAKTY kontaktn daje na pecializovan telefonick linky SOB.******************************SmartBanking provides comfortable way to control your account and other useful bank information. The application is intended for Android smartphones with operation system 2.0 and higher. Application use requires active Internet connection.SECURE SECTION is intended for clients with activated Internetbanking 24 (further IB), using 8-digit IPPID and sms key. It offers following services: -List of account -Account balance -Account details -Transaction history -Transaction details -Payment simple domestic payment order with the possibility of using templates and predefined recipients created in IB. The payment is authorized by PIN which is the same as for logging into the secure section.The activation of secure section requires IPPID, 8-digit identification number and PIN (the same as for IB). Then you will obtain from the bank the activation key in SMS to already agreed mobile number for IB. Only first activation requires the activation key. To use the secure section is then sufficient to enter PIN. After 3-times incorrectly entered PIN active electronic banking services are blocked. When blocking of SmartBanking also IB is blocked. Unlock is possible only at the branch office. Deactivation of SmartBanking is available on telephone request via electronic banking helpdesk or by deleting of applications from mobile device.BRANCHES AND ATMsNEWSCALCULATORSEXCHANGE RATESCONTACTSContent rating: Low Maturity

Full Specifications

What's new in version 1.1

General

Release December 12, 2011
Date Added December 12, 2011
Version 1.1

Operating Systems

Operating Systems Android, Android 2.1
Additional Requirements Compatible with Android 2.1 and above.

Popularity

Total Downloads 2
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Google Pay logo

Google Pay

Free
Google Pay
Venmo: Send & Receive Money logo

Venmo: Send & Receive Money

Free
Venmo: Send & Receive Money
Coinbase - Buy and sell bitcoin. Crypto Wallet logo

Coinbase - Buy and sell bitcoin. Crypto Wallet

Free
Coinbase - Buy and sell bitcoin. Crypto Wallet
Mint: Budget, Bills, Finance logo

Mint: Budget, Bills, Finance

Free
Mint: Budget, Bills, Finance
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.