Join or Sign In

Sign in to add and modify your software

Sign in with Facebook Sign in with email

By joining Download.com, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Agreement.

Ibsaa Jireenyaa (Jireenya Badhaatu) for Android

By sammubani Free

Developer's Description

Maqaan duraa Aplikeeshinii kana "Jireenya Badhaatu" dha. Ergasii gara "Ibsaa Jireenyaa" jijjirame. Aplikeeshinin Ibsaa Jireenyaa websaayiti sammubani.com irraa haala aplikeeshinitiin kan dhufeedha. Jireenya dukkanaa keessaa gara ifaatti, dhamauu fi raatauu keessaa gara karaa qajeela irra deemutti namni bahuu barbaade, afaan isaatiin kitaaba ykn barruu dubbisuun furmaata guddaadha. Websaayitiin sammubani.com kana kaayyoo godhachuun waggootaaf tajaajila irra jira. Sammubani.com jireenya keessatti eessarraa ka'anii eessa deemu akka qaban, kaayyoon ilma namaa maal akka ta'e fi dukkana keessaa ifatti akkamitti akka bahan tooftaa fi furmaata sirriitti fayyadamuun karaa namatti akeeka. "Sammubani.com" jechuun kan moggaafameef namoonni haqaaf sammuu ofii akka bananii fi ifa arganiifi. Abbootin ykn namoonni naannoo haqa irra yoo hin jiraatin, wanta isaan irra turan irratti goguun sammuu namaa duucha, haqa akka hin argine nama taasisa. Kanaafu, haqa arguuf sammuu fi ija bani, nama milkaa'u fi gammachuu argatu taatati.

Websaayiti kana gara aplikeeshinitti jijjiruun dubbistootaaf akka salphatu taa. Faaydan aplikeeshinin kuni qabu keessaa:

-Barruulee mallattoo Save tuquun boodarra Barruu olkaaame keessaa offline dubbisuu

-Peejii Jireenya Badhaatu osoo fesbuuki hin seenin aplikeeshini kana irratt argachuu

-Jecha wayii mataa gubbaa saanduqa Search keessatti barreessun barruu fedhan keessa barbaadu

-Karaa barbaadaniin barruu raabsu (share gochuu) fi kan biroo

Isin dhageefachuu fi yaada keessan fudhachuuf qophiidha. Wanta itti dabalamuu fi irraa hiritu yoo jiraate yaada keessan nuun gaha.

Dabalataaf waa'ee fi kaayyoo websaayiti kanaa baruuf: https://www.sammubani.com/objective/ daawwadhaa.

Full Specifications

What's new in version 16.03

General

Release April 29, 2020
Date Added April 29, 2020
Version 16.03

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.0.3 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

TED

Free
TED

Star Chart

Free
Star Chart

Bible for Kids

Free
Bible for Kids

CES 6.0.0 Answers

Free
CES 6.0.0 Answers

Best VPN Services for 2021

Best for privacy

3 months free with 1-year plan

Best for customer support

$39.99 for the first 12 months

Best for zero logs

$4.87.99/months for a 1-year plan

Best money-back guarantee

$2.99/months for a 3-year plan