X
Gearln logo

Gearln for iOS

By Afk Free

Developer's Description

Gearln is in strategysk bouspul drtst mei oare spilers yn gearwurkest.Middels de chatfunksje hast oerlis mei harren om ta de bste taktyk te kommen.Yn it earste level moat in Frysk doarp beskerme wurde tsjin oanfallen fan de Romeinen.Se komme t alle wynrjochtings en hawwe fakkels, bilen en spearen by harren.Mei dyn meispilers boust muorren en hekken om de fijn tsjin te hlden.Yn it twadde level is it de Friezen lang om let slagge om frede te stiftsjen mei de Romeinen.Se komme no mei skippen nei dyn doarp ta om hannel te driuwen.Mar der lizze allegear nije bedrigings op e loer!It is no dyn wichtichste taak om de doarpelingen tefreden te hlden.Se hawwe ferlet fan fermeits, nderwiis en sikesoarch.Troch hout en stiennen te ruiljen, soargest derfoar dat dyn doarp hieltyd better, moaier en sner wurdt.Gearln is een strategisch bouwspel waarin je met andere spelers samenwerkt.Via de chatfunctie overleg je met hen om tot de beste tactiek te komen.In het eerste level moet een Fries dorp worden beschermd tegen aanvallen van de Romeinen.Ze komen uit alle windrichtingen en hebben fakkels, bijlen en speren bij zich.Met je medespelers bouw je muren en hekken om ze tegen te houden.In het tweede level is het de Friezen eindelijk gelukt om vrede te stichten met de Romeinen.Ze komen nu met schepen naar je dorp toe om handel te drijven.Maar er liggen nu allerlei nieuwe bedreigingen op de loer!Je belangrijkste taak is om de dorpelingen tevreden te houden.Ze hebben behoefte aan vermaak, onderwijs en ziekenzorg.Door hout en stenen te ruilen zorg je ervoor dat het dorp steeds beter, mooier, en gezonder wordt.

Full Specifications

What's new in version 1.0.0

General

Release June 13, 2016
Date Added November 17, 2014
Version 1.0.0

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Pokemon GO logo

Pokemon GO

Free
Pokemon GO
HQ - Live Trivia Game Show logo

HQ - Live Trivia Game Show

Free
HQ - Live Trivia Game Show

Air Traffic Controller 4.0 XL Lite - The free ATC airplane simulator Game

Free
Air Traffic Controller 4.0 XL Lite - The free ATC airplane simulator Game
Dragon City Mobile logo

Dragon City Mobile

Free
Dragon City Mobile
Promo image for CNET Shopping

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.