X

GORSA AFURTAMA KAN ITTIIN MANA SIRREESSAN for Android

By Ethiomapps Free

Developer's Description

"Namoonni baayeen ani beeku jireenyi maatii isaanii sababa xixiqqoodhaan diigameen arga. Sababni xixiqqoon kun akkamitti jireenya maatii kabajamaa kana akka kanatti diiga jechuun baayee natti dhagaama ture. Sababni isaa maali jechuu yeroon gadi fageenyaan yaadu inni guddaan maatiin sun kan sodaa Rabbii irratti ijaarame tauu dhabuudha. Fakkeenyaaf jalqabuma yeroo gaaila isaaniitiin duraa gurbaafi intalli karaa Rabbiin dhorge baayee irratti wal qunnamu. Yeroo nikaan hidhamus wantoota shariiaa faallessan lakkoofsa hin qabnetu raawwatama. Inni guyyaa cidhaa immoo waan dubbatamee dhumuu miti. Akka Sheekhni tokko jedhanitti shariiaan ummata keenya biratti kan inni hojiirra oolu hanga guyyaan cidhaatiifi duaa dhufutti. Yeroo ciini dhufe ajajni Rabbii hunduu diigamee wanti Rabbiin hin jaallanne hunduu hojjatama. Muuziiqaan, isheen heerumtu qullaa manaa bahuun, marii (miizee) jedhanii warra fira hin taane fira fakkeessanii ajaja Rabbii diiguun, bosona adda addaa deemanii waan Rabbiin jibbu meeqaatama achitti dalaguun, qarshiin hammana hin jedhamne achitti gubamee dhumuun, yaa Allaah isa kamin dubbadhee isa kam dhiisa! Yaa Ummata Islaamaa Rabbiin isinitti haa tau! Garuu silaa yaa ummata keenya yeroo gammachuu Rabbiin yaadannaan Rabbiinis guyyaa rakkoo keenyaa nu yaadata ture. Mee ummanni guyyaa hara wal fuudhu badii heddu irratti wal qunname akkamumatti jireenyi isaa fuulduraa milkaaaa taa? Wallaahii jireenya haara galfiifi boqonnaa tauu hin dandau. Kun tasumaa hin yaadamu. Kun mindaa wal madaaluu miti. Mindaan wal madaalu warra ajaja Rabbii irraa gara gale Rabbiin jireenya dhiphoo isa jiraachisuudha. Yoo irra keessi isaa gaarii fakkaatee mulatellee keessi isaa yoomuu gaarii hin tau. " barressaa kitaabicha. Waluma galattii gorsonni afurtaman mana keenyaa haala sharia'aan Islaama jallatuu fi gargarsa Rabbittiin rakkoolee dangaa Rabii darbuun dhufaan ofirraa maqsuuf nugargaara. Galatani guddaan kan Rabbii tokkichaa yeroo ta'uu barressaa keeny Gaaliis Rabbii si irraa haqebalu jechaa, Islam House fi hunda keenyaaf Du'aii nuuf godha.

Full Specifications

What's new in version 2.0

General

Release July 27, 2020
Date Added July 27, 2020
Version 2.0

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.0.3 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
Report Software

Related Apps

Wattpad Free Books logo

Wattpad Free Books

Free
Wattpad Free Books
Moon+ Reader logo

Moon+ Reader

Free
Moon+ Reader
NOOK: Read eBooks & Magazines logo

NOOK: Read eBooks & Magazines

Free
NOOK: Read eBooks & Magazines
Audiobooks from Audible logo

Audiobooks from Audible

Free
Audiobooks from Audible

Get the best price on everything

Shop your favorite products and we’ll find the best deal with a single click. Designed to make shopping easier.